Viện Tài nguyên đất đai và Phát triển bền vững

 Viện Tài nguyên đất đai và Phát triển bền vững của trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam là đơn vị nghiên cứu khoa học chuyên ngành, được thành lập vào ngày 6 tháng 1 năm 2004. Viện nghiên cứu được phép đào tạo học vị thạc sĩ Quản lý học tài nguyên đất đai vào 2005, vào năm 2006 có môn học trọng điểm về quản lý tài nguyên đất đai cấp trường. Tháng 6 năm 2007 được chọn là đơn vị tốp một quy hoạch đất đai cấp một nhà nước, hiện nay là đơn vị quy hoạch đất đai nhà nước hàng đầu của cả tỉnh Vân Nam.

Hướng nghiên cứu chính là: tài nguyên đất đai và quy hoạch đất đai, duy trì đất đai và tài nguyên nước, điều trị sinh thái đất đai, kinh tế đất đai và chính sách đất đai, hệ thống thông tin quản lý đất đai, an toàn tài nguyên thiên nhiên và phát triển liên tục. Trong viện có năm phòng nghiên cứu (phòng nghiên cứu điều tra tài nguyên thiên nhiên, phòng nghiên cứu quy hoạch đất đai, phòng nghiên cứu điều trị sinh thái đất đai và duy trì đất đai, phòng nghiên cứu kinh tế đất đai và chính sách đất đai, phòng nghiên cứu phát triển liên tục và chiến lược tài nguyên thiên nhiên ), một phòng thí nghiệm trọng điểm cấp trường, tức là phòng thí nghiệm trọng điểm quản lý đất đai những vùng núi của trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam, trong đó có hai phòng thí nghiệm là phòng thí nghiệm quản lý liên tục điều trị sinh thái đất đai vùng núi và phòng thí nghiệm sử dụng đất đai và kỹ thuật 3S, một trung tâm đào tạo, tức là trung tâm Quy hoạch đất đai và tài nguyên nhiên nhiên.

 

Chuyên ngành thạc sĩ ba năm:

Quản lý tài nguyên đất đai

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing