Các chuyên ngành thạc sĩ

Học viện

 Chuyên ngành

Định hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ giảng dạy

Học viện Tài chính và Kinh tế

 

Kinh tế chính trị học

 

Tiếng Trung

Lịch sử tư tưởng kinh tế

 

Tiếng Trung

Lịch sử kinh tế

 

Tiếng Trung

Kinh tế học phương Tây

 

Tiếng Trung

Kinh tế học phát triển

 

Tiếng Trung

Kinh tế học quốc dân

 

Tiếng Trung

Kinh tế học lao động

 

Tiếng Trung

Kinh tế công nghiệp học

 

Tiếng Trung

Tài chính học

 

Tiếng Trung

Thuế vụ

 

Tiếng Trung

Quản lý kinh tế nông nghiệp

 

Tiếng Trung

Thạc sĩ thuế vụ

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Tiền tệ

Tiền tệ học

 

Tiếng Trung

Bảo hiểm

 

Tiếng Trung

 Thạc sĩ tiền tệ học

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Thạc sĩ bảo hiểm

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Thương mại

Kinh tế và quản lý kỹ thuật

 

Tiếng Trung

Marketing

 

Tiếng Trung

Quản lý doanh nghiệp

 

Tiếng Trung

Thương mại điện tử

 

Tiếng Trung

Thạc sĩ quản trị công thương MBA

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Kế toán

Kế toán học

 

Tiếng Trung

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý tài chính

Tiếng Trung

Kiểm toán

 

Tiếng Trung

 Thạc sĩ kế toán

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Tin học

Kết cấu hệ thống máy tính

 

Tiếng Trung

Phần mềm và lí thuyết máy tính

 

Tiếng Trung

Kỹ thuật ứng dụng máy tính

 

Tiếng Trung

Quản lý khoa học và dự án

 

Tiếng Trung

Học viện Thống kê và toán học

Thống kê học

Thạc sĩ kinh tế học

Tiếng Trung

Thạc sĩ khoa học tụ nhiên

Tiếng Trung

Kinh tế lượng

 

Tiếng Trung

Toán học cơ sở

 

Tiếng Trung

Toán học số

 

Tiếng Trung

Toán học ứng dụng

 

Tiếng Trung

Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học

 

Tiếng Trung

Thạc sĩ thống kê ứng dụng

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trường

Kinh tế học về dân số, tài nguyên và môi trường

 

Tiếng Trung

Khu vực kinh tế học

 

Tiếng Trung

Khoa học quản lý và công trình

 

Tiếng Trung

Quản lý tài nguyên đất đai

 

Tiếng Trung

Định giá tài sản

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Luật

Lí thuyết luật học

 

Tiếng Trung

Hiến pháp học và luật hành chính học

 

Tiếng Trung

Luật học thương mại dân sự học

 

Tiếng Trung

Luật học kinh tế

 

Tiếng Trung

Luật học quốc tế

 

Tiếng Trung

Thạc sĩ luật

Học vị chuyên ngành luật học

Tiếng Trung

Học vị chuyên ngành phi luật học

Tiếng Trung

Học viện Báo chí và truyền thông

Quản lý văn hoá

 

Tiếng Trung

Học viện Vận chuyển(Logistics

Công trình vận chuyển(Logistics)

 

Tiếng Trung

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý vận chuyển(Logistics)

Tiếng Trung

Học viện Quản lý hành chính 

Quản lý hành chính

 

Tiếng Trung

Y học xã hội và quản lý sự nghiệp y tế

 

Tiếng Trung

Kinh tế giáo dục và quản lý

 

Tiếng Trung

Thạc sĩ Quản lý công

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Nghệ thuật thiết kế  hiện đại

Thiết kế toán học

 

Tiếng Trung

Học viện Công thương Quốc tế

Quản lý khoa học và quản lý dự án

 

Tiếng Trung

Thạc sĩ thương mại quốc tế

Học vị chuyên ngành

Tiếng Trung

Học viện Du lịch và Thương mại  dic̣h vụ

Quản lý du lịch

 

Tiếng Trung

Học viện Chủ nghĩa Mác

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác

 

Tiếng Trung

Lịch sử phát triển chủ nghĩa Mác

 

Tiếng Trung

Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Trung Quốc hóa

 

Tiếng Trung

Giáo dục tư tưởng chính trị

 

Tiếng Trung

Viện nghiên cứu Tài nguyên đất đai và Phát triển bền vững

Quản lý tài nguyên đất đai

 

Tiếng Trung

Viện nghiên cứu Kinh tế

 

Kinh tế thế giới

 

Tiếng Trung

Tiền tệ học

 

Tiếng Trung

Thương mại quốc tế học

 

Tiếng Trung

An sinh xã hội

 

Tiếng Trung

Viện nghiên cứu ngành công nghiệp Văn hoá Du lịch

Quản lý du lịch

 

Tiếng Trung

Trung tâm nghiên cứu Khu vực Ấn Độ Dương

Kinh tế thế giới

 

Tiếng Trung

Thương mại quốc tế học

 

Tiếng Trung

 Viện nghiên cứu Triết học và Luân lý 

Luân lý học

 

Tiếng Trung

 

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing