Chi tiết liên hệ các bộ môn tương quan

1.Phòng sinh viên

    Phòng quản lý sinh viên: 0086-0871-65113584

    Trung tâm việc làm: 0086-0871-65112796

    Trung tâm khu nhà ở: 0086-0871-65113882

2.Phòng đào tạo

    Phòng tổng hợp: 0086-0871-65192539

    Phòng đào tạo: 0086-0871-65192549

    Trung tâm tổ chức thi: 0086-0871-65023458

3.Trung tâm giáo dục cộng đồng sau đại học

     Phòng tổng hợp: 0086-0871-65113469

     Phòng học vị: 0086-0871-65195001

4.Trung tâm giao lưu quốc tế

     Phòng lưu học sinh: 0086-0871-65110325

5.Phòng giao lưu hợp tác quốc tế

    Phòng tổng hợp: 0086-0871-65192551

    Phòng đội ngũ giáo viên đào tạo lưu học sinh: 0086-0871-65114645

6. Phòng bảo vệ

     Phòng tổng hợp: 0086-65120281

     Phòng quản lý an ninh: 0086-65239965

7.Tập đoàn sản nghiệp hậu cần

     Bệnh viện trường: 0086-0871-65112412

     Trung tâm bể bơi: 0086-0871-65884120

     Nhà hàng sinh viên quốc tế Nhược Lân: 0086-0871-68020910

     Quán chè thư viện: 0086-0871-65113031

8.Thư viện

     Trung tâm lưu thông: 0086-0871-65114609

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing